Raspisan javni poziv za modernizaciju proizvodnih pogona digitalnim i zelenim tehnologijama

Piše: Luka Matić

Poduzećima koja žele izvršiti ulaganje u proširenje proizvodnog pogona, otvaranje novog, diverzifikaciju proizvodnje ili digitalnu transformaciju postojećeg poslovanja, otvoren je javni poziv težak 1,14 milijardi kuna, u okviru kojeg će moći aplicirati za bespovratne potpore u iznosu od 500.000 do 7,5 milijuna kuna.

Javni poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” omogućit će mikro, malim i srednjim poduzećima bespovratne potpore u iznosu do 7,5 milijuna kuna. Potpore su namijenjene početnim ulaganjima u osnivanje novih poslovnih jedinica, proširenju poslovanja postojećih poslovnih jedinica, diverzifikaciji proizvodnje i/ili temeljitim promjenama u proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. U zamjenu za sufinanciranje, očekuje se da projekti doprinesu porastu zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, povećanju prihoda od prodaje, povećanju prihoda od izvoza te uvođenju novih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima. Prijave se zaprimaju do 31. svibnja 2021. godine u 23:59:59, a projekti mogu trajati do 30. rujna 2023. godine.

Kome i čemu je natječaj namijenjen?

Prihvatljivi prijavitelji bit će ona mikro, mala i srednja poduzeća u prerađivačkoj industriji koja posluju barem dvije godine, a u referentnoj godini (2019 ili 2020) imali su pozitivan EBITDA, bar jednog zaposlenog, udio kapitala i rezervi u pasivi bilance bar 10% te godišnji poslovni prihod ne manji od zatraženog iznosa bespovratnih sredstava. Potonje znači da su u referentnoj godini morali imati barem 500.000 kuna prometa, jer je to minimalna vrijednost bespovratne potpore koja se dodijeljuje.

Javni poziv omogućit će regionalne potpore, potpore za inovaciju procesa i organizaciju poslovanja, potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a te potpore za usavšavanje, kao i potpore male vrijednosti.

Prihvatljivi projekti bit će oni koji se u cijelosti provode na području RH, ne počinju prije predaje projektnog prijedloga, ne bi se mogli provesti bez ove financijske podrške te ne predstavljaju dvostruko financiranje.

Koliki je iznos potpore, a koliko vlastito ulaganje?

Uzmimo za primjer da je riječ o mikro ili malom poduzeću koje želi dobiti minimalni iznos od 500.000 kuna potpore. Regionalna potpore iznosit će u tom slučaju najmanje 300.000 kuna, pri čemu će intenzitet potpore biti 45% (za srednja poduzeća taj intenzitet je 35%). To znači da bi ukupna vrijednost prihvatljivih troškova za investiciju u materijalnu i nematerijalnu imovinu bila 666.666 kuna, a sufinanciranje prijavitelja 55% od toga, dakle 366.666 kuna.

Preostalih 200.000 kuna, koje će se dodijeliti kao potpore za inovaciju, savjetodavne potpore ili potpore male vrijednosti, dodijeljivat će se uz intenzitet 50%. U slučaju da prijavitelj koristi i potporu za usavršavanje, ona će se sufinancirati sa 70% iznosa. Dakle, na preostalih 200.000 kuna potpore, učešće prijavitelja bit će između 170.000 i 200.000 kuna.

To znači da će minimalna vrijednost projekta biti oko 1,1 milijun kuna, od čega će sufinanciranje prijavitelja iznositi okvirno 600.000 kuna.

Što se može prijaviti i financirati?

Upute za prijavitelje su složene tako da barem 60% ukupno odobrenih bespovratnih sredstava moraju činiti regionalne potpore. Regionalne potpore namijenjene su početnom ulaganju, a ono je definirano kao:

ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice;

ili

stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se bila ugasila da nije bila kupljena, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku.

One će se dodijeljivati za aktivnosti: uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja (uključujući i one sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti); tehnološka rješenja za diverzifikaciju proizvodnje i povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica; digitalizacije i optimizacije radnih procesa; uspostave učinkovitih rashladnih sustava u proizvodnom procesu; uspostave sustava praćenja i optimizacije energije i vode; uvođenja novih IZ alata u postojeće proizvodne i radne procese; uvođenje IT alata kojima se doprinosi boljem pozicioniranju MSP-ova na domaćim i stranim tržištima.

U smislu troškova, 60% prihvatljivih troškova mora biti za troškove ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu. Primjeri takvih troškova su: priprema/krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije i uređenje pripadajuće parcele; komunalni doprinos, priključak na vodovod i odvodnju, energetski priključak; održavanje i/ili preuređenje, modernizacija zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele; energetski certifikat i uporabna dozvola; novi strojevi, oprema, alat, radna vozila i strojevi, te povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon od strane dobavljača; montažna oprema i strojevi povezani s nabavljenom opremom; mjerni uređaji povezani s projektom; informatičko-komunikacijska i audio-vizualna rješenja (hardver) povezana sa svrhom projekta.

Regionalna potpora dodijeljuje se i za troškove ulaganja u nematerijalnu imovinu kao što su: patenti, autorska prava, znanje ili drugi oblici intelektualnog vlasništva; informacijsko.komunikacijska i i audio-video rješenja (softver).

Do maksimalnog iznosa od 3 mio kuna, preostalih 40% može biti dodijeljeno kao potpora za inovaciju procesa i organizacije poslovanja u smislu uvođenja zelenih poslovnih modela, poslovnih modela za povećanje učinkovitosti resursa i smanjenje otpadnih materijala te poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje.

Prihvatljivi troškovi ove potpore su: plaća zaposlenika na provedbi projekta (aktivnosti inovacije procesa i organizacije poslovanja); neizravni troškovi po stopi 15%; troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja; amortizacija instrumenata i opreme.

Daljnjih do 10% iznosa potpore mogu se dodijeliti kao potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a u što spadaju sljedeći troškovi: upravljanje projektom; stručni nadzor građenja; izvedbeni projekt gradnje; izrada dokumentacije za nabavu; priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja; usluge revizije za verifikaciju troškova projekta (max. 75.000 kn).

Isti postotak odnosi se i na potpore za usavršavanje čiji su prihvatljivi troškovi: radni sati predavača; troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima (putni troškovi, materijali itd.); najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; troškovi kotizacije za polaznike.

Naposljetku, do 10% potpore mogu iznositi troškovi koji se dodijeljuju kao potpore male vrijednosti (de minimis) za pripremu projektne dokumentacije, provedbu mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja, izradu Studije izvodljivosti te izradu dokumentacije za uvođenje energetski učinkovitog grijanja i hlađenja. De minimis potpora dodjeljivat će se u intenzitetu 75%.

1 thought on “Raspisan javni poziv za modernizaciju proizvodnih pogona digitalnim i zelenim tehnologijama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *